Samenwerking jeugdzorg en onderwijs voor kinderen met een ondersteuningsvraag

Het SWV Helmond-Peelland PO heeft meerdere arrangementen die met name preventief worden ingezet. Bij de toekenning van dergelijke arrangementen is jeugdzorg vaak betrokken. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor toewijzing en uitvoering van deze jeugdzorg. Zij hebben de regie over de organisaties en professionals die hierin een rol spelen.
Een goede afstemming van de wederzijdse mogelijkheden en beslissingsbevoegdheden tussen onderwijs en jeugdzorg is essentieel voor een soepel traject. Het is daarom van belang dat onderwijs en gemeenten rondom complexe casuïstiek op een gelijkwaardig niveau met elkaar om tafel kunnen om afspraken te maken. Zodanig dat kind en ouder gericht geholpen worden en arrangementen zo licht mogelijk opgezet kunnen worden. Zo bieden we kind en ouders zo vroeg mogelijk kansen!

Vaste contactpersoon vanuit gemeente

In de praktijk vraagt dit van verschillende professionals betrokkenheid en vindt er regelmatig afstemming plaats met meerdere professionals rondom één casus. Om efficiënt te kunnen (samen)werken willen we op structureel geplande momenten gaan werken met een vaste contactpersoon vanuit de betrokken gemeenten. Met een vaste contactpersoon vanuit de gemeente willen we het Kans!overleg inrichten. Samen werken aan het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen met een ondersteuningsvraag.

Gesprekken met betrokkenen

Het SWV is druk doende de organisatie van het Kans!overleg verder in te richten. Enerzijds om ervoor te zorgen dat reeds bestaande arrangementen efficiënter toegekend worden, anderzijds om invulling te geven aan de voor- en vroegschoolse aansluiting. Met de vaste contactpersonen vanuit iedere gemeente binnen ons SWV zijn gesprekken gaande om onze visie op passend arrangeren te delen en signalen op te halen van kansen en belemmeringen op het gebied van onderwijs, jeugdzorg en specifiek de voor- en vroegschoolse aansluiting.

De kansen

De behoefte van gemeentes om in de vorm van een Kans!overleg samen te werken is groot. Wat zoal genoemd wordt aan kansen zijn: 

  • op tijd signaleren
  • ouders mee nemen in de signalen die gezien worden
  • gezamenlijk perspectief op onderwijs bepalen en de inzet die ervoor nodig is om bij dat perspectief uit te komen
  • systemisch kijken
  • jeugdzorg meer inzetten in het systeem
  • kortere lijntjes en betere samenwerking tussen zorg en onderwijs.

De uitdagingen 

De uitdagingen waar we nog voor staan, zijn:

  1. Het ontwikkelen van een digita​le tool waarbij informatie tussen ouders, school/instantie, gemeente, onderwijs en SWV veilig en efficiënt gedeeld kan worden.
  2. Het ontwikkelen van een methode om doelgericht een kind te bespreken.
  3. Een brug slaan tussen onderwijs en jeugdzorg en te praten over wat het kind nodig heeft om in ontwikkeling te komen in plaats van ‘uit welk potje moet het betaald worden’.

Belang van voor- en vroegschoolse aansluiting

Als onderwijs en gemeenten willen we kinderen goede en gelijke kansen op een mooie toekomst bieden. Een toekomst waarin ze zich betekenisvol kunnen ontplooien, meedoen in de maatschappij en gelukkig zijn. We kunnen daar niet vroeg genoeg mee beginnen. De ontwikkeling van kinderen begint immers niet pas op de basisschool, maar al ver daarvoor. Juist de voorschoolse periode is cruciaal voor een stevige basis in het onderwijs. Op het moment dat kinderen de overstap van de voorschoolse periode naar het primair onderwijs gaan maken, zien we nu nog dat er regelmatig sprake is van een moeizame overgang als kinderen extra ondersteuning nodig hebben. Kinderen vinden vaak te gemakkelijk de weg naar specialistische voorzieningen. Of kunnen door onvoldoende afstemming en overdracht niet rekenen op de juiste ondersteuning op de reguliere basisschool.

Rond de overstap van de voorschool naar het primair onderwijs kruisen de paden van onderwijs en gemeenten. Het onderwijs vanuit haar opdracht een passende onderwijsplek te garanderen. De gemeenten vanuit hun rol in de kinderopvang en de jeugdhulpverlening. Gezamenlijk zijn we er verantwoordelijk voor dat alle kinderen de juiste (op elkaar afgestemde) hulp en ondersteuning krijgen. Het is belangrijk om samen op zoek te gaan naar mogelijkheden en werkwijzen om dat optimaal in te richten. Zo effectief mogelijk en zonder onnodige ballast voor betrokkenen. Het Kans!overleg biedt hier een platform voor. 

Kans!overleg

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!